وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم به جمع استفاده کنندگان از کتابخانه دیجیتالی پزشکی RDML پیوستدبیرخانه شورای آموزش پزشکی وزارت بهداشت با خرید کتابخانه دیجیتالی پزشکی RDML در بخش طراحی سوالات از دسترسی به کلیه منابع درسی علوم پزشکی ، بصورت یکجا بهره برداری می نماید .