طرح ملی تجهیز کلیه بیمارستانها و مراکز آموزشی و بهداشتی سراسر کشور به کتاب و نرم افزار داروهای رسمی ایران و جهان ۱۳۹۶در این طرح جدید کلیه بیمارستانهای آموزشی و درمانی ، کلینیک ها و مراکز بهداشت و درمان وابسته به : دولتی ، خصوصی ، تامین اجتماعی ، خیریه ، نظامی و انتظامی با اولویت دریافت پیش و تخفیف ویژه ، به کتاب و نرم افزار داروهای رسمی ایران و جهان ۱۳۹۶ تجهیز میشوند.