طرح ملی تجهیز کلیه بیمارستانها و مراکز آموزشی و بهداشتی سراسر کشور به کتابخانه دیجیتالی پزشکی RDMLدر این طرح جدید که با همکاری دفتر توسعه منابع امکان پذیر شده است ، کلیه بیمارستانهای آموزشی و درمانی ، کلینیک ها و مراکز بهداشت و درمان وابسته به : دولتی ، خصوصی ، تامین اجتماعی ، خیریه ، نظامی و انتظامی با اولویت ثبت نام و دریافت یارانه ، به کتابخانه دیجیتالی پزشکی RDML متصل میشوند.