دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم به جمع استفاده کنندگان از کتابخانه دیجیتالی پزشکی RDML پیوستهیئت بورد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم با خرید کتابخانه دیجیتالی پزشکی RDML در بخش طراحی سوالات از دسترسی به کلیه منابع درسی علوم پزشکی ، بصورت یکجا بهره برداری می نماید .