دانشگاه علوم پزشکی تهران هم به جمع استفاده کنندگان از کتابخانه دیجیتالی پزشکی RDML پیوستمرکز اسناد و کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم با خرید کتابخانه دیجیتالی پزشکی RDML در کتابخانه مرکزی و کلیه کتابخانه های تحت پوشش خود از منابع کتابخانه دیجیتالی پزشکی RDML استفاده می کند.